การชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
สำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
 

           ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ผ่านธนาคาร ระบบ Bill Payment ดังนั้นจึงขอแจ้งให้นิสิตทราบและปฏิบัติดังนี้
           1. นิสิต download ใบแจ้งยอดการชำระเงินลงทะเบียน สำหรับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553
           2. นิสิตกรอกรายละเอียดในใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ทั้งสองส่วนให้ครบถ้วน
           3. นิสิตนำใบแจ้งยอดฯ ไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ เมื่อชำระเงินแล้วให้นิสิตนำส่วนที่ 1 ของใบแจ้งยอดฯมารับใบแจ้งรายวิชาลงทะเบียน ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553
           4. นิสิตลงทะเบียนรายวิชา ที่ https://www.sp.regis.ku.ac.th:8443/ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553
           5. หากนิสิตไม่ยื่นหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 จะต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท
           6. หากนิสิตชำระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียน เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต

* เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
หมายเหตุ ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด เช็ค ดร็าฟ และการโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


  ใบแจ้งยอดชำระเงิน
ระดับปริญญาโท นิสิตรหัส 53 (ปี 1) นิสิตรหัส 53 (ปี 1)
ยกเว้นค่าหน่วยกิต
นิสิตรหัส 52 (ปี 2) นิสิตรหัส 52 (ปี 2)
ยกเว้นค่าหน่วยกิต
นิสิตรหัสอื่นๆ
(ปี3,ปี 4)
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat  
2. สาขาวิชาพลศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat
3. สาขาวิชาสุขศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat    
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat    
5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat
6. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat
7. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat
8. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา     Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat
9. สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat    
10. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat    
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Microsoft Word  Adobe Acrobat   Microsoft Word  Adobe Acrobat    นิสิตรหัสอื่นที่ไม่มีเอกสาร download ติดต่อที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ณ. วันที่ 10 กันยายน 2553     


ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทร. 0-29428413, 0-2942-8200-45 ต่อ 1527 หรือ 1884 e-mail : fedulnp@ku.ac.th