รายชื่อผู้์มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  นาย ลิขิต  เพชรผล  โรงเรียนกัลยาณวัตร
2  นาง พิณภาคย์  บุตรจันทร์  โรงเรียนกัลยาณวัตร
3  นาย สุรยศ  ทรัพย์ประกอบ  นิสิตปริญญาเอก
4  นางสาว พินธุดิฐ  กลิ่นขจร  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5  - พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์  -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น
6  พระมหา ฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม (มมร)
7  นางสาว กฤตยา   ตันติวรสกุล  โรงพยาบาลบ้านโป่ง
8  นาย สุวิช  บุตรสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9  นาย ณรงค์  จุนเจริญวงศา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
10  นาย นุสินธ์   รุ่งเดช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
11  นาย พิสิษฐ์  พิชิตบวรศักดิ์  นิสิตปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา
12  นาง นวพรรษ  การะเกตุ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13  ผศ. ประคอง  สุคนธจิตต์  มหาวิทยาลัยเกริก
14  อาจารย์ เพ็ญพรรณ  ชูติวิศุทธิ์  มหาวิทยาลัยเกริก
15  นาย สุเทพ  สุขปัญญา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาะการ
16  นางสาว ชุลีกร  โชติดี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17  นางสาว จุฬาลักษณ์  จำเริญ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18  พันตำรวจโท มีชัย  สีเจริญ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
19  นางสาว ธัญรัศมิ์  คงสิพัฒิ  นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มสธ.
20  รศ. ปราณี  จงสุจริตธรรม  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21  รศ. บรรจบ   ภิรมย์คำ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22  ผศ. ศิริชัย   ศรีพรหม  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23  นาย เรวัช   สำลีอ่อน  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
24  นาย เจนวิทย์  ครองตน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
25  นางสาว ศิริรัตน์  จำแนกสาร  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26  นาย ศักดิ์  ศศิกุลกมล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
27  นางสาว ดิฐารัตน์  ลีวรางกุล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28  นางสาว อรนุช  แสงสุข  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
29  นาย ประทีป   บินชัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
30  รศ. ชัชรี   แก้วสุรลิขิต  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31  ดร. วรรณวิมล   คล้ายประดิษฐ์  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32  ผศ. เยาวภา   ทนันชัยบุตร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33  นางสาว ญดาภัค  กิลทวี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34  รศ.ดร. ศุภกิจ   นนทนานันท์  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
35  อ. ฐาปกรณ์   ทัศนัส  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
36  นาง วิภาวรรณ  เอกวรรณัง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37  นางสาว อัญชลี  ประกายเกียรติ  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
38  นาง พนมพร   ปิยธรรมภรณ์  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
39  นางสาว มีนมาส  พรานป่า  มหาวิทยาลัยรังสิต
40  นาย อาสนะ  เชิดชู  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
41  ดร. อาภัสรา   อัครพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
42  นางสาว ชนิชา  ชัยภูมิธนโชค  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
43  ผศ.ดร. สิทธิ์   ธีรสรณ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
44  นาย ไพรัช  หงษ์เทียบ  โรงเรียนสวนผึงวิทยา
45  นาย พนมนคร  มีราคา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
46  ผศ. อดุลย์  ไทรเล็กทิม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
47  นาย ไพรัช   หงษ์เทียบ  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
48  นาง ปราณี   วจนานนท์  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
49  นาย ศุภชาติ  ถนอมมิตร  โรงเรียนเทพมงคลรังษี
50  นาง มลิวัลย์  กลำพบุตร  โรงเรียนเทพมงคลรังษี
51  ดร. ถาวร    เส้งเอียด  คณะครุศาสตร์ ผลการค้นหามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
52  นาย พรชัย  มั่นหมาย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
53  นางสาว ชนิดา  มิตรานันท์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
54  ผศ. สุรางค์   มันยานนท์  คณะครุศาสตร์ ผลการค้นหามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
55  นาย จุรินทร์  มิลินทสูต  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
56  นาย ชำนาญ  ทรัพย์สนอง  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
57  รศ.ดร. บุญเรียง   ขจรศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
58  นาาง สมจิตต์  เวียงเพิ่ม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
59  นาย สัมฤทธิ์   ชวาลวิวัฒน์  โรงเรียนวัดสระเกศ
60  นาง สุรภีร์   นรารัตน์กุล  โรงเรียนวัดสระเกศ
61  นาง ลำพูน  เอกฐิน  โรงเรียนบางกะปิ
62  นาย สมนึก  กำลังเดช  โรงเรียนบางกะปิ
63  นางสาว วันเฉลิม  บรรณารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
64  นาย สุริยา   ชิณณะพงศ์  โรงเรียนประถมนนทรี
65  นาง บุษยา   ทองมี  โรงเรียนประถมนนทรี
66  นางสาว ดวงดาว  คุ้มภัย  โรงเรียนราชวินิตบางเขน
67  ดร. อมลวรรณ   วีระธรรมโม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
68  นาย สุเชษฐ์  เรีอนก้อน  โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
69  นาย สำเนา  ยาสุด  โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
70  นาง วรรณดี   นาคสุขปาน  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
71  นาง วราภรณ์  โฉมงาม  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
72  นาง ญาณิศา  นนทกิจโยธิน  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
73  นาง อมรรัตน์   รั๖นกุญชร  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
74  นางสาว สุปรีญา  อรุโณรัตน์  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
75  นางสาว รัชนี  ภู่ด้วง  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
76  นาย พิทยา   ชินะจิตพันธุ์  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
77  นาย อุดม   อินต๊ะวัย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
78  ดร. สุมน  คณานิตย์  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
79  นาย ภูวเดช   อินทรพรหม  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
80  นาย วรดร   จ้อยจินดา  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
81  นาย ภิญโญ  ภูศรี  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
82  นาง วิภา  พรหมสุวรรณศิริ  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
83  นาย รุจิศักดิ์  นาคพงษ์  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
84  นาง เพ็ญศิริ  บุณยเกตุ  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
85  ผศ. ประไพ   บวรฤทธิเดช  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
86  ผศ.ดร. สุรางค์   ธรรมโวหาร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
87  นางสาว ณกัญภัทร  จินดา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
88  นาย วิเชียร   ชุติมาสกุล  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
89  นาง อาภาวรรณ   ไชยวงศ์  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
90  ดร. มิตภาณี   พงษ์พัว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
91  นาง วรรณา   พันธุ์ชนะวาณิช  โรงเรียนศึกษานารี
92  นาง อัญชลี   พรหมสินธุศักดิ์  โรงเรียนศึกษานารี
93  นางสาว เพชรดา   วิทยานนท์  โรงเรียนศึกษานารี
94  นาง นัยนา   ศรีเอนก  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
95  นาง ธิดา  เกตุพันธุ์  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
96  นาง ประภา  อัศวฮิรากุล  โรงเรียนวัดราชบพิธ
97  นางสาว เสาวนิจ  จุลรัตน์  โรงเรียนวัดราชบพิธ
98  นาย  ธีรพร  รัตน์คีรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
99  นส สุจิตร  กลิ่นกลั่น  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
100  นางสาว ประไพ   เสมหร่ำ  นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101  นางสาว ธนียา  เทียนคำศรี  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
102  นางสาว กุลิสรา  เบ้าสุข  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
103  นาย จงรักษ์  เวรสันเทียะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2
104  นางสาว สุจินดา  สถิรอนันต์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
105  นางสาว วิลาสินี  ชำนาญกุล  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
106  นาย จีระศักดิ์  กะลัมพะนันทน์  โรงเรียนสองภาษา
107  นาย ดนัย   ประสูตร์แสงจันทร์  โรงเรียนวานิชวิทยา
108  พระมหา ภัทรชัย  ถาวรพนฺโธ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น (มมร)
109  นางสาว กัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์  สพป.สระบุรี เขต 2
110  นาย ณัฐพงษ์  พลหน่วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
111  นาง วราภรณ์  จึงสุวดี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
112  นาย วิษณุ   นัคราโรจน์  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
113  นาย สันทัด  พงศ์พัชราพันธ์  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
114  นาย ขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
115  นางสาว วาริสา  ประภาสพงษ์  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
116  รศ.น.สพ.ดร. วรวุฒิ   ฤกษ์อำนวยโชค  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
117  อ.น.สพ. ธิติชัย   จารุเดชา  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
118  นาย สุรพร  สุวานิโธ  โรงเรียนหอวัง
119  นาย ศศิวงศ์  พงศ์วัชรปกรณ์  โรงเรียนหอวัง
120  ดร. หฤทัย   นำประเสริฐชัย  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
121  นาย สฤษฏ์เทพ  สุขแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตร
122  นางสาว เพียงขวัญ  เจริญสะอาด  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
123  ดร. สมศักดิ์   ทับทิมทอง  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
124  นางสาว อารยา  พืชผล  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
125  นาย จักรพงษ์  ผิวนวล  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
126  นางสาว ณัฐฐิณี  โทนุสิทธิ์  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
127  นางสาว ดวงกมล  คงคาเพชร  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
128  นางสาว นิยูสนี  อามะ  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
129  นางสาว ภิญญดา  กลับแก้ว  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
130  นางสาว อังคณา  สุวรรณพัฒน์  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
131  นางสาว กลางทอง  สุขเจริญ  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
132  นางสาว จิรนันท์  พึ่งกลั่น  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
133  นาย ธนวิทย์  ธารน้ำทิพย์  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
134  นางสาว อรพรรณ  เลื่อนแป้น  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
135  นาย ประหัส  ปุ้มกระโทก  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
136  นาง ฟองแก้ว   ทิตาทร  โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
137  นางสาว ประภาศรี  เพ็งเอม  โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
138  นาย สมเกียรติ  นากระโทก  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
139  นางสาว ฐณิกานต์  เต่งตระกูล  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
140  นาย นิพนธ์  อุทก  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
141  นาย สมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
142  นาง สมถวิล  อัครกันทรากร  โรงเรียนอนุบาลสงขลา
143  นางสาว ทัศนีย์  พิกุล  กรมศิลปากร
144  นางสาว เรืองอุไร  เศษสูงเนิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
145  นาย สมพร  โอภาศ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
146  นส สมบรณ์  คลังเจริญรัตน์  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
147  นส. รุ่งทิพย์  สุขสิน  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
148  นาย นพพล  เหลาโชติ  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
149  นาง อภิญญา  เพ็ชรรัตน์  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
150  นางสาว วานุรัตน์   แสนยากุล  โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
151  ม. ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
152  มิส อัจฉรา  จันหา  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
153  นาง จุฑาภัค   มีฉลาด  โรงเรียนปทุมวัน
154  นาย อาทิตย   พัฒนปฐม  โรงเรียนปทุมวัน
155  ผศ.ดร. ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156  รศ.ดร. สุมาลี   ชัยเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157  นาง สุพิทยา  มนตรี  โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
158  นาง กรรณิการ์  ไกรสุธา  โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
159  ดร. สุเมธี  จันทร์หอม  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
160  ดร. มาลี  สืบกระแส  สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
161  นาย เอกศักดิ์  ยงศิริสมสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร
162  น.ส. สุพิชชา  รักษากุลเกียรติ  มหาวิทยาลัยiราชภัฎพระนคร
163  นาย ประชา  ครรชิตจารุสิทธิ์  ศูนย์นอกที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์ ชัยภูมิ
164  นาย จิรประวัติ  ศรีวัฒนทรัพย์  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นฐ เขต 1
165  นาย สัจจาวุฒิ  รอดสำราญ  โรงเรียนจิตรลดา
166  นาง รัตนา  วิชญาณรัตน์  โรงเรียนจิตรลดา
167  นาง นริศรา  ทิพยจันทร์  โรงเรียนจิตรลดา
168  รศ.ดร. ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
169  น.ส. เกวลิน  อิสสะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
170  นาง ปานใจ  ดวงวิจิตรกุล  โรงเรียนจิตรลดา
171  นางสาว ธันยาภรณ์  วัฒนากมลกุล  โรงเรียนจิตรลดา
172  นาย ต้าน   บุญสมบูรณ์สกุล  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
173  นางสาว องรัตน์  สนเทศ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
174  นาง ศิริพร  แสนรัตน์  โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
175  นางสาว โชตนา  ถนอมวงศ์  โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
176  นาง คำปุ่น  กมลเดช  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
177  นาง สุปัญญา  พลาบทวี  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
178  นาง รัตมา  ใช้ไหวพริบ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
179  นางสาว วรรณวิสาข์  อมาตยกุล  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
180  นาง หทัยทรรศ  เสมชูโชติ  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
181  นาง วิภาภรณ์  บุญยงค์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
182  ดร. เมธินี วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
183  ผศ. ดร. สุดารัตน์   สารสว่าง  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
184  นาย สุระศักดิ์  เมาเทือก  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
185  นางสาว รุ่งอรุณ  สังวาล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
186  นางสาว ศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์  โรงเรียนอัสสัมชัญ
187  นางสาว สุกัญญา  พุกกะเวส  โรงเรียนอัสสัมชัญ
188  นาง ประกอบกูล  นาคพิทักษ์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
189  ผศ.ดร. มณฑล   ฐานุตตมวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
190  อ.ดร. พัชราพร  อิทธิสุขนันท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
191  นางสาว เพ็ญสุดา  โหมลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
192  นางสาว พิยะดา  ม่วงอิ่ม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
193  นาย วีรยุทธ  สุขแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
194  นางสาว สายทิพย์  สวัสดิกูล  อัสสัมชัญศรีราชา
195  นาง สุดา  มงคลสิทธิ์  อัสสัมชัญศรีราชา
196  ผศ. เยี่ยมลักษณ์   อุดาการ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
197  ผศ.ดร. ชาตรี  มณีโกศล  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
198  นาง สุภาพรรณ  ประทุมมา  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
199  นาย ไพฑูรย์   สีสังข์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
200  นางสาว กันยาภัทร  ภัทรโสตถิ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
201  ว่าที่ร้อยตรี พัทธโรจน์  กมลโรจน์สิริ  โรงเรียนแสงวิทยา
202  พระมหา มฆวินทร์  ปริสุตฺตโม  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)
203  - พระราชดิลก  -  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)
204  นาย ธีระวัฒน์  มอนไธสง  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.สระบุรี 2
205  นาย ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
206  นส. ศิริรัตน์  ทองมีศรี  โรงเรียนโกวิทธำรง
207  นาง อัจฉรา  จันหา  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
208  นาง กุณฑลี  ลิมปนุสสรณ์  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
209  นางสาว พัชรา  เดชโฮม  กองบริหารการศึกษา ม.มหิดล
210  นาง พัชรีเ  เวชยันต์วิวัฒน์ผ  โรงเรียนประสานมิตร
211  นาย นภัส  รัตนไพฑูรย์  โรงเรียน ประสานมิตร
212  นางสาว ทิพย์พาพร  มหาสินไพศาล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
213  นาง ลัดดา  รื่นไว  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.สระบุรี 2
214  นาง ฤทัยวรรณ   ศุภเกษร  โรงเรียนมหรรรณพาราม
215  นางสาว ปราณี   ศิริอัฐ  โรงเรียนมหรรรณพาราม
216  นาย กวินกร  ทองด้วง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
217  นาง ณัฐยา  สลับสม  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
218  ดร. พัชนี  จินชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
219  นาง มาลินี  วาสสามัคคี  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
220  นางสาว ฉัตรสุดา  ผาสุขมูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
221  รศ.ดร. เอ็จ   สโรบล  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
222  นาย สมชัย  ทองกลึง  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
223  นาง นงลักษณ์  สวยกลาง  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
224  นาง กัญญาทิพ  ปรากฏมาก  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
225  นาง จันทร์กรา   บัวจง  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
226  ว่าที่ร้อยตรี กีรติ   บุญเกิด  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
227  นาย ธนเสฏฐ  สุภากาศ  โรงเรียนบ้านม่วงคำ
228  นาย ชัยวุฒ    ศรีอักษร  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
229  นาง ฉวีวรรณ  แช่มชมดาว  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
230  นางสาว อารี  เอียงอุบล  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
231  นางสาว อรทัย  เกตุพวงแก้ว  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
232  ดร. ทรงชัย  อักษรคิด  คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
233  ดร. ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ์  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
234  รศ.ดร. ณรงค์   สมพงษ์  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
235  นาย ธีรพงศ์  จุลสายพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
236  นาย ภราดร  เขมะกนก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
237  นางสาว ศศิธร  ผิวเหลือง  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
238  นางสาว อารีทรัพย์  รัตนบุรี  สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
239  นางสาว ปลายมนัส  การนัง  สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
240  นางสาว วทันยา  อ่ำพันธ์  สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
241  นางสาว อรอุมา  แก้วมณีโชติ  สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
242  นางสาว กิตติมา  พระคุ้มรักษา  สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
243  นาย กฤษดา  ศรีจันทร์พิยม  สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
244  นาย สน  ปัญญา  โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
245  รศ.ดร. สิรี   ชัยเสรี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
246  นาย สมชาย  คำรักษ์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
247  นางสาว สุทธิรัตน์  ศิลตระกูล  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
248  นางสาว นันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
249  ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม  เทศบาลนครนนทบุรี
250  นาง ทิพย์รัตน์  ชมภูแสง  เทศบาลนครนนทบุรี
251  นางสาว ดวงนภา  สุคตะ  โรงเรียนเทศบาลนครนนทบุรี
252  นาง บุญสม  เดชธรรมฤทธิ์  โรงเรียนสตรีวิทยา 2
253  นาง เพ็ญแข  วัฒนสุข  โรงเรียนสตรีวิทยา 2
254  นาย ธีรวัฒน์  คฤชเพ็ชร์  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
255  นาง ศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
256  นาง รัตนา  ห.เพียรเจริญ  โรงเรียนราชวินิตบางเขน
257  นาง รัชนี  สัมกวบาน  โรงเรียนราชวินิตบางเขน
258  นาย ทรงวิทย์  นิลเทียน  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
259  นางสาว อังสนา  นาคสวัสดิ์  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
260  รศ.ดร. สุรชัย  จิวเจริญสกุล  ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
261  นาย ทรงวิทย์  นิลเทียน  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
262  นางสาว อังสนา  นาคสวัสดิ์  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
263  นาย เฉลียว  เถื่อนเภา  โรงเรียนบ้านตะโกสาง
264  นาย นพพล  ทองดี  โรงเรียนบ้านตะโกสาง
265  นาง ปาริชาติ  ปัญญาฤทธิ์  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
266  นส. นลินี  พรหมสุวิชัย  ร.ร จักรวรรดิ์
267  นาย ศักดา  เสถียรนภาพร  ร.ร. จักรวรรดิ์
268  นาย ไพรภ   รัตนชูวงศ์  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
269  ดร. ศรินยา   สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
270  นาย สัจจา  ศรีเจริญ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
271  นางสาว สุธาดา  หนูประสงค์  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
272  นาง จิตติมณฑน์  ธเนศโชติกร  โรงเรียนราชินี
273  นางสาว เพียงใจ  แสงสวัสดิกุล  โรงเรียนราชินี
274  นางสาว สุจรินทร์  วรรณมาศ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
275  นาย มงคล   อัศวธีรากุล  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
276  นาง เต็มดวง   จำนงค์  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
277  นาง ภาวนา  ภูมิศรีสะอาด  ร.ร.สาธิตเกษตร
278  ดร. ชมพูนุท   สุขหวาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
279  ผศ. บุญไท   เจริญผล  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
280  ผศ.ดร. พนาฤทธิ์   เศรษฐกุล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ
281  นาย พินิจ  ศิโรรัตนวาทย์  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
282  นาย สมเกียรติ  วิลัยทอง  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
283   นาย อธิชาติ   สวัสดี  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
284  นางสาว ลักษมี  รัตตสัมพันธ์   โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
285  นางสาว จันทนา  สธูป  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
286  นาง ตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน  โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมถ์
287  นางสาว ทิพย์สุดา  จันทร์งามย่อง  โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมถ์
288  นาง สำรวย  แก้วงาม  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
289  นาง จันทิมา  ธรรมโชติ  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
290  นาง กุลวัลย์  พัชร์ภูกิตติกูล  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
291  นางสาว ไศลทิพย์  เทียบคุณ  โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
292  นาง จิราภา  ไหลสกุล  โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
293  นางสาว อภิญญา  บุญแก้ว  โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
294  นางสาว ซี  บุญยโกศล  โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )
295  นาง ภณิดา  มาประเสริฐ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
296  นาง สุมนทิพย์  บุญสมบัติ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
297  นาง สุนงนาท  สูตะบุตร  โรงเรียนพิชญศึกษา
298  นาง แสงเดือน  กมลมาลย์  โรงเรียนพิชญศึกษา
299  นาง ชุลีกร  ฟูฟุ้ง  โรงเรียนพิชญศึกษา
300  นาง สุมาลี  อวยพร  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
301  นาง พชรภรณ์  ประชัน  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
302  นาย รวิศุทธิ์   วาดี  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
303  นางสาว ทองสุข  วชิรปัทมา  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
304  นาง วารุณี  ศรีทองเกิด  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
305  นาง พัชรา  อภิชาตมานนท์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
306  นางสาว สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
307  นาง พูนศิริ  แก้วเพ็ง  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
308  นาง มณฑา  นิระทัย  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
309  นางสาว กฤษดา  สงวนสิน  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
310  ดร. อร่ามศรี  อาภาอดุล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
311  นาง ณัชชา  สุดลาภา  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
312  นาง เบญจภรณ์  จันทร์ศิริ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
313  นาย บัญชา  แสนโสดา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
314  นาง เนรมิตร  จันทร์เจียวใช้  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
315  นาง เปรมฤดี  เนื้อทอง  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
316  นาง อรุณี  นาคเสน  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
317  นางสาว อรุณศรี  เลาหะศิริมากุล  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
318  นางสาว บุญเรือน  เอกสนธิ์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
319  นางสาว พจมาลย์  ขันแก้ว  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
320  นาง น้อมพร  เสน่ห์ธรรมศิริ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
321  นางสาว สุทิศา  ลิ้มสกุล  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
322  นางสาว อินทิรา  ตรีเดชี  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
323  นาง เพ็ญศรี  แสวงเจริญ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
324  ผศ. พรเพ็ญ  ภัทรนุธาพร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
325  นางสาว ศศิธร  จ่างภากร  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
326  นาง ยุพาพร  ทองตั้ง  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
327  นางสาว นุชจรี  บุญธรรม  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
328  นาง ปรียา  บุญญสิริ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
329  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา  ชัยรัตนาวรรณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
330  นางสาว วรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
331  นางสาว อาทิตยา  จิตร์เอื้อเฟื้อ  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
332  ดร. อังคณา  อ่อนบุญเอื้อ  ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
333  ผศ.ดร. นฤมล  ศราธพันธุ์  ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
334  นางสาว ชนานันท์  ศรีวรรธนะ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
335  ผศ.ดร. ชีพสุมน  รังสยาธร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
336  นางสาว กชพร  พวงเพ็ชร  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
337  นางสาว คัทนีย์  แก้วมณี  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
338  นาย ประพันธ์  ขันตีสา  โครงการพัฒนาผู้นำ (LDP)
339  นางสาว จรีภา  อกอารีย์  สช.
340  ดร. ชวนคิด  มะเสนะ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
341  รศ.ดร. สมาน  อัศวภูมิ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
342  นางสาว สาธิตา  จอกโคกกรวด  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
343  ผศ. กรกฎา  นักคิ้ม  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
344  ผศ มนัสนันท์  หัตถศักดิ์  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
345  ผศ.ดร. ชานนท์  จันทรา  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
346  รศ.ดร. สิริพร   ทิพย์คง  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
347  อาจารย์ วันดี  เกษมสุขพิพัฒน์  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
348  ดร. ต้องตา  สมใจเพ็ง  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
349  นาย อานุ  ช้างกลาง  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
350  ดร. อภิษฐา   จันทรประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
351  นางสาว เอกรัตน์  ศรีตัญญู  คณะศึกษาศาสตร์
352  ดร. อรพรรณ  บุตรกตัญญู  คณะศึกษาศาสตร์
353  ดร. ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลทร  คณะศึกษาศาสตร์
354  ผศ.ดร. ชลาธิป  สมาหิโต  คณะศึกษาศาสตร์
355  รศ.ดร. ปัทมาวดี   เล่ห์มงคล  คณะศึกษาศาสตร์
356  นางสาว รุจิพัชญ์  อภิพัฒน์กิตติกุล  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
357  นางสาว วริษฐา  อุกฤษณ์  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
358  นางสาว พัชราภา  มะลิทอง  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
359  นางสาว ฟ้าสวย  ตรีโอษฐ์  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
360  นางสาว ศุภางค์จิต  พันธ์เทศ  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
361  นางสาว อรพรรณ  ภาคธรรม  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
362  นาง ปณิดา  ทองมูล  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
363  นางสาว จันทร์นภา  เขจรศาสตร์  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
364  นางสาว พลอยภัทรา  จันทร์เด่นดวง  สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
365  ผศ.ดร. นพเก้า  ณ พัทลุง  คณะศึกษาศาสตร์
366  นางสาว ดารณี  อุทัยรัตนกิจ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
367  นาย เปรมปกรณ์  กนกธาดาสกุล  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
368  นางสาว ศรีจิตรา  ลิขิตเรืองศิลป์  โรงเรียนกุหลาบวิทยา
369  นางสาว ณัฐินี  รอดทรัพย์  โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)
370  นางสาว เมธาวี  เชื้อผู้ดี  นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2
371  นาง นภาพร  ชัยสิทธิ์สงวน  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
372  นาย ธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
373  นางสาว บุศราภรณ์  มาเจริญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
374  นางสาว เมตตา  พยัฆศิริ  สาขาวิจัยและประเมินฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ
375  นางสาว ณปภัช  รุ่งอุทัย  สาขาวิจัยและประเมินฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ
376  พระมหา ศุภชัย  บุตระเกษ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น (มมร)
377  นางสาว กฤษภรณ์   ทูลไธสง  คณะศึกษาศาสตร์
378  ดร. สายทิวา  รามสูต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
379  อ. สุธิดา  สัตยากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
380  นาง จันทร์กรา  บัวจง  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
381  ว่าที่ ร.ต. กีรติ  บุญเกิด  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
382  รศ.ดร. ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
383  นางสาว เกวลิน  อิสสะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
384  นางสาว ญาดา  ชูชื่น  โรงเรียนพระแม่ฟาติมา
385  นางสาว ลำพูน  ทองอินทร์  โรงเรียนพระแม่ฟาติมา
386  นาย วันชัย  ทองเกิด  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
387  นางสาว นิภา  หวังหิรัญโชติ  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
388  นาย พล  อินทร์จันทร์  โรงเรียนคงคาราม
389  นาย วิชัย  ใหมจุ้ย  โรงเรียนคงคาราม
390  ดร. สันทนีย์  ผาสุก  โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
391  นาย ขวัญชัย  ไกรธรรม  โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
392  นาง ฉวีวรรณ  ชื่นชนม์  โรงเรียนสตรีวิทยา
393  นาง จรรยา  ดุริยะพันธ์  โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี
394  นาย ชัยสิทธิ์  มาลัยมาตย์  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
395  นางสาว นีรนุช  ภาชนะทิพย์  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
396  ผศ. ยุพดี  ธรรมชาติ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
397  ผศ.ดร. นฤมล  ยุตาคม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
398  ดร. สุภาพร  แก้วกง เลี่ยวไพโรจน์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
399  ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย  ผิวเหลือง  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
400  อาจารย์ รุ่งนภา  อดิศรมงคล  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
401  ผศ.น.สพ.ดร. ธีระศักดิ์  พราพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
402  นางสาว พัชราวดี  แพรัตกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
403  นาย พรชัย  ผาดไธสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
404  นาย ชาติภักดิ์  ศุกรเกยูร  โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
405  นางสาว อิงฟ้า  ประยูรสุข  โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
406  นางสาว วนิดา  ศรีดง  โรงเรียนสตรีวิทยา
407  นาง วราพร  พรรณศิริ  โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี
408  นาง กมลมาลย์  แสงธำรง  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
409  ผศ. เพียงใจ  ผลโภค  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
410  นาย ปกรณ์ลักษณ์  บุญสำเนียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
411  ครู วิภารัตน์  เจียมอุย  โรงเรียนคงคาราม
412  นาง วไลรัตน์  พุกนานนท์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
413  อาจารย์ รัชดา    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
414  อาจารย์ อัญชิรา    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
415  อาจารย์ กฤษณภัฏ  เริ่มรักษ์  โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี
416  อาจารย์ วราภรณ์  ธรรมศิริ  โรงเรียนอนุบาลจันทรบุรี
417  นางสาว ลิลา  วุฒิวาณิชยกุล  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
418  นางสาว สุมนา  ประสิทธิ์พันธ์  คาทอลิกอัครสังฆมณฑล
419  ดร. จีระวรรณ  เกษสิงห์  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
420  ดร. พงษ์ประพันธ์  พงศ์โสภร  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
421  ดร. วิภารัตน์  แสงจันทร์  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
422  ดร. สิทธิกร  สุมาลี  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
423  ผศ.ดร. พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
424  ผศ.ดร. กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
425  รศ.ดร. กรรวี  บุญชัย  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
426  อาจารย์ วิชาญ  มะวิญธร  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
427  ดร. พัชรา  วาณิชวศิน  ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
428  ดร. อนุชัย  รามวรังกูร  ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์
429  นาง น้ำอ้อย  ชินวงศ์  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
430  ผศ.ดร. ปราณีพัน  จารุวัฒนพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
431  รศ.ดร. สุนทร  โคตรบรรเทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
432  นางสาว ศรีสุวรรณ  เปรมรัศมี  สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
433  ดร. รัฐคิรินทร์  วังกานนท์  สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์