หน้าแรก
  โครงการ
  กำหนดการ
  ใบสมัคร
  ลงทะเบียนออนไลน์
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์
  สถานที่ติดต่อ
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  รายชื่อโรงแรมที่พัก


    รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  นาย สมบูรณ์  อิสริยะเนตร  SCG
2  นางสาว วาสนา  ทับทิมศรี  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
3  นาย เครือทิพย์  ทองอยู่  SCG Badminton Academy
4  นาย สถาพร  นิลพัฯธ์  มหาลัยเทพสตรี
5  นาย วัฒนา  ใยมาก  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
6  นาย ธวัชชัย  สุริยะฉาย  โรงเรียนบางเลนวิทยา
7  ผศ กัณฑิมา  เนียมโภคะ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
8  นาย พลัฎฐ์  กุศลสวัสดิ์  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2
9  นาย รังสรรค์  สมรูป  ร.ร.สาธิตเกษตร บางเขน
10  นาย กรกฏ  ขยิ่ม  โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11  นาย นาทรพี  ผลใหญ่  ภาควิชาพลศึกษา
12  นาย ไกรสร  หมายบุญ  โรงเรียนท่าพระวิทยายน สังกัด สพท.ขอนแก่น เขต 1
13  dddddd dddd  ddddd  ddddd
14  นาย สมบัติ  ต้นดี  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
15  นาย สนอง  สุนทรวิภาค  ชมรมฟุตบอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16  นาย ณัฐวุฒิ  สิทธิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17  นาย บวรรังสี  จอกแก้ว  โรงเรียนศึกษานารี
18  นาย ธรรมรัตน์  บัวหลวง  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2
19  นาย กรกฎ  น้อยฉิม  สช
20  นาย วีระศักดิ์  โชติรัตนศักดิ์  โรงเรียนศึกษานารี
21  ผศ. วิสิฐ  เขมะภาตะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
22  นาย ทวีศักดิ์  พัดทะพร  สหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติลาว
23  นาย ทวี  เมืองนก  มหาวิทยาลัยรังสิต
24  นาย สบสันติ์  มหานิยม  สาธิตเกษตร
25  จ.อ. แจ่มใส  อุทรักษ์  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
26  นางสาว ดวงพร  วงค์ฟัก  SCG Badminton Academy
27  นางสาว ชลิสา  ชำนาญวารี  ชมรมบาสเกตบอล
28  นางสาว อัจฉรา  ไอยรา  GOOD LIFE CENTER
29  นาย เจริญ  แสงจันทร์  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
30  นาย โกวิท  ซังพุก  ชมรมกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
31  นาย วสันต์  การะเกตุ  โรงเรียนศึกษานารี
32  ว่าที่ ร.ต. สำเริง  จันทร์เต็มดวง  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1
33  นาย ทรงศักดิ์  ทิพย์นาง  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
34  นาย นฤนาถ  ใช้ใจเวทย์  SCG Badminton Academy
35  นาง จุฑามาศ  บัตรเจริญ  ชมรมกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
36  นางสาว ธารารัตน์   เรืองจิตต์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
37  นาย จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38  ผศ. ณิชากร  วงศ์สวรรค์พร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39  นางสาว จตุพร  ทรงมณี  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
40  อาจารย์ ณัฏฐวี  ศรีเกตุ  สภอ.ตรัง
41  นาย ปกาศิต  หอทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42  นาย พราม  อินพรหม  มหาวิทยาลัยมหิดล
43  นาย จรัญ  ศรมาลา  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1
44  นาย ดำเนิน  สีนวล  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
45  นาย ทนุชัย  ประชาเกษม  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
46  พ.จ.อ. เกชา  หลบลี้ภัย  ชมรมฟุตซอลจังหวัดนครพนม
47  นาย คณานนท์  เอี่ยมประกอบกิจ  โรงเรียนบ้านสำนักทอง
48  นาย บุญมี  แผ้วพลสง  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
49  นาย วุฒิไกร  ศรีโสภาพ  SCG Badminton Academy
50  นาย สมบูรณ์  อิสริยะเนตร  SCG Badminton Academy
51  นาย ชัยณรง  มะยมหิน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
52  ดร. สุปรียา  สิทธิกุล  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
53  นาย สมภพ  สาครดี  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
54  นางสาว สาลี่  สมาเอม  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
55  นาย พิษณุ  สุขนิติ  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
56  นาย เจริญ  อนันเอื้อ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
57  นาย วิสุตร์  ทองดีเจริญ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
58  นาย สุภาพ  พลอยแหวน  ราชกรีฑาสโมสร
59  นาย วิกรม  ศุขธณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
60  นาย โชติ  บุญประเสริฐ  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
61  นาง ศุนิสา  ดาราเรือง  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
62  นาย วรศิษฏ์  ศรีบุรินทร์  สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
63  นาย กานต์  ช่วงบุญศรี  ชมรมบาสเกตบอล
64  รศ สบสันต์  มหานิยม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
65  นาย ภูมิพัฒน์  ทรัพย์กุลชนนาถ  SCG Badminton Academy
66  นาย สุราช  หงษ์ทอง  โรงเรียนองครักษ์
67  ว่าที่ร้อยตรี ศักดิภัทร์  เฉลิมพุฒิพงศ์  ภาควิชาพลศึกษา
68  นาย ภาณุพงศ์  ชีวพัฒนพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
69  นาย นครินทร์  ซาอินทร์  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์
70  นาย อุทัย  ขันติกิจ  โรงเรียนวัดบ้านไร่
71  นาย คมชนัญ  โวหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72  นาย รังสรรค์  มูลลิสาร  โรงเรียนบางบัวทอง
73  นาย ขวัญชัย  วัฒนศักดิ์  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
74  นางสาว ผกามาศ  บุญหล่อ  Good Life Center
75  นาย สุพจน์  สิงห์ลอ  SCG Badminton Academy
76  นาย จตุพล  พยุหะ  ภาควิชาพลศึกษา
77  นางสาว ศุภวัน  เจียมสายใจ  ราชกรีฑาสโมสร
78  รศ.ดร. กรรวี  บุญชัย  ชมรมกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
79  นาง บัววัน  สินประเสริฐ  สหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติลาว
80  ว่าที่ร้อยตรี อำนวย  ตันพานิชย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
81  นาย พีระ  ศรีประพันธ์  มหาวิทยาลัยรังสิต
82  นางสาว ผกาวดี  สะเภาคำ  ชมรมกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83  นาย มนตรี  สามงามดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
84  นาย สุระ  ดาราพันธ์  โรงเรียนทิวไผ่งาม
85  นาย พิเชต  ภุมราสกุล  บ.สแปนชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
86  นาย เวชสิทธิ์  สุขสุมิตร  SCG Badminton Academy
87  นางสาว รวิวรรณ  ขันทอง  ชมรมบาสเกตบอล
88  นาย ชาญชัย  ชัยศรี  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
89  นาย นิพนธ์  กุลนิตย์  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
90  นาย เทศนา  พันธ์วิศวาส  SCG Badminton Academy
91  นาย จรัญ  กุญชรินทร์  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์
92  ว่าที่ร้อยตรี สำเริง  จันทร์เต็มดวง  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
93  นาย ตุลย์  สุวรรณโฆษิต  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
94  นาง สมใจ  วงศ์สา  SCG Badminton Academy
95  นาย กอง  มีแรง  โรงเรียนบางบัวทอง
96  นาย สรัญรัฐ  มนุญญานนท์  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์
97  นาย อดิศักดิ์  คงเฟื่อง  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
98  นาย เกียรติศักดิ์  สิทธิ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
99  นาย ผดุงชัย  พันนุมา  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
100  นางสาว เสาวรีย์  แก้วช่วย  มหาวิทยาลัยมหิดล
101  ว่าที่ ร.ต. จตุพล  ราชพลแสน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
102  นาย สุรจิต  อุดมสัตย์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
103  นาย กมล  สามงามน้อย  โรงเรียนบางเลนวิทยา
104  นาย ณรัช  ธนิตจารุกุล  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
105  นาย พิชัย  สำราญสุข  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
106  นาย บุญฤทธิ์  เจริญแสง  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
107  นาย ถาวร  ทองพุก  โรงเรียนบางเลนวิทยา
108  นาง ช่อพุทธรักษา  หมายบุญ  โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสพท.ขอนแก่น เขต 1
109  นาย ไพรวรรณ  ชำนาญจันทร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
110  นาย สราวุฒิ  สีตุกา  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
111  นาย เชี่ยวชาญ  ชาวบ้านเกาะ  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1
112  นาย ชานนท์  แซ่โคว้  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
113  นาย ปิยะปทีป  แสงอุไร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
114  นางสาว พีรดา  หมวกโตนด  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
115  นาย สมชาติ  ยิ้มศิริ  จ.ศรีสะเกษ
116  นาย ยุทธนา  ศิริประภารัตน์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
117  นาย วริศ  บุญศรีพิทยานนท์  ชมรมฟุตบอลสโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
118  ดร. รพีพร  เทียมจันทร์  ชมรมกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
119  นาย พงศักดิ์  กาญจรกูล  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2
120  นาย สุชัย  เครือพันธุ์ทอง  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
121  นาย สานิตย์  ณะพริ้ม  -
122  นาย ธนบูรณ์  เจริญปัญญาบุญ  SCG Badminton Academy
123  นาย นักรบ   ทองแดง  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
124  นาย ธัชวัสส์  ตั้งตรงขันติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
125  นาย พงศกร  แก้วรัตน์  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
126  นางสาว สรัญญา  ลำลึก  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
127  นาย ศุภชัย  นารีรักษ์  ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จ.นครพนม
128  นาย ยอดเยี่ยม  อ่อนทอง  SCG Badminton Academy
129  นาย อำนาจ  สุขแจ่ม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
130  นาย กานต์  ช่วงบุญศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
131  นางสาว นภสร  นีละไพจิตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
132  นาย มนัส  แก้วแดง  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
133  นางสาว  ธีรนันท์   แตงนิ่ม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
134  นาย ศุภรัตน์  มูลโต  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
135  นาย คธาวุธ  ศรียา  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
136  นางสาว คณิภา   จูช่วย  โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
137  อาจารย์ ภูดิส  ศรีเกตุ  สภอ.ตรัง
138  นางสาว อรพินท์  สาคเรศ  SCG Badminton Academy
139  อาจารย์ ประเจตน์  พรหมจำรัส  สภอ.ตรัง
140  นาย ภัทรพนธ์  เหมหงษ์  SCG Badminton Academy
141  นาย อาทิตย์  ปัญญาคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
142  นาย มหาลาภ  ป้อมสุข  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
143  นาย อัครเดช  บุญเพ็ง  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
144  นาย ฤทธิรงค์  อัญจะนะ  มหาวิทยาลัยมหิดล
145  นาย รัฏชานนท์  แสนทวีสุข  โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน
146  นาย พีรศุษม์  ปีตธวัชชัย  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
147  นาย อนุวัฒน์  ไชยเทพ  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
148  นาย ไนยะ  บุญประสิทธิ์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
149  นางสาว นุชจรี  บุญธรรม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
150  นาง สุนันฑา  ศรีเอียด  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์
151  นาย ปรีชา  ปัดนาถา  SCG Badminton Academy
152  นาย ชำนาญ  สุคันธ์ภักดี  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
153  นาย คฑาวุฒิ  พันธ์ครุธ  SCG Badminton Academy
154  นาย กิตติพัฒน์  กฤตผล  SCG Badminton Academy
155  นาย ทวีศักดิ์  ปั้นคำมูล  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1
156  นาย ปฐม  จันทะพา  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4
157  นาย ถนอม  ประสมทรัพย์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
158  นาย กิตติวัฒน์  เพ่งสภา  ชมรมบาสเกตบอล
159  นาย สุวิทย์  สุขทอง  หจก สปิริต แอนด์ มิตรภาพ
160  นาย บุญเลิศ  เจริญวงศ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
161  นาย สุรศักดิ์  แพรต่วน  ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2
162  นาย พีรดล  เพชรานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
163  นาย สุริยัน  สุวรรณกาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
164  นาย จันทร์สมร  คูณลาดสุวรรณวงศ์  สหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งชาติลาว
165  นาย จตุรงค์  สว่างวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์