Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
ครูในดวงใจ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
 ครูในดวงใจ คณะศึกษาศาสตร์ มก. : ครูในดวงใจ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
Subject Topic: เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นครูในดวงใจ Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
Administrator
Administrator
Administrator
Avatar

Joined: 30 March 2006
ระดับการศึกษา: บุคลากรคณะ
Posts: 1
Posted: 11 June 2009 at 12:52pm | IP Logged Quote Administrator

ขอเชิญนิสิตทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอย่าง ที่ดีของครูในดวงใจ คุณลักษณะของครูที่นิสิตชื่นชม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ บุคลิกภาพที่เหมาะสม คุณธรรมจริยธรรมที่น่ายกย่อง ฯลฯ 

(ต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้)

>> สมัครสมาชิก <<

Back to Top View Administrator's Profile Search for other posts by Administrator Visit Administrator's Homepage
 
marukozaaa
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
Avatar

Joined: 24 June 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
Posts: 1
Posted: 24 June 2009 at 9:35pm | IP Logged Quote marukozaaa

ครูในดวงใจ

-ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

-เอาใจใส่ต่อศิษย์

-ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ 

-จัดการเรียนการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ

-เน้นการสอนโดยอาศัยประสบการณ์จริง

Back to Top View marukozaaa's Profile Search for other posts by marukozaaa
 
wny1012g
ปริญญาโท
ปริญญาโท
Avatar

Joined: 06 July 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 06 July 2009 at 11:44am | IP Logged Quote wny1012g

ครูในดวงใจของฉัน ...

ต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ในกาประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรัก และชื่นชมในความสำคัญของวิชาชีพ

           
2. ธำรงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตสำนึกในการธำรง ปกป้อง และรักษาเกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่ำ ทำให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่ำ หรือ มัวหมองการธำรงปกป้องต้องกระทำทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึ งปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าวหรือประท้วงหากมีข่าวคราวอันก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ

           
3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ต้องรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพื่อทำให้วิทยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพครูก้าวหน้าทันสังคมทันเ หตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทำให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น โดยวิธีการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักเรียน ใฝ่รู้ ช่างคิด ทีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ มากขึ้น

           
4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่ง สมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างองค์กรวิชาช ีพให้คงมั่นธำรงอยู่ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และเป็นเวทีให้คนในวงการได้แสดง ฝีมือและความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอด จนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้างแบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดห่าในเรื่องของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล 

           
5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกแล้ว ทำให้องค์กรวิชาชีพขาดความสำคัญลงและไม่สามารถดำเนินภารกิจของอ งค์กรวิชาชีพต่อไปได้บทบาทของการธำรงมาตรฐานและการส่งเสริมความ ก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย ถ้าไม่มีปริมาณสมาชิกที่สนับสนุนเพียงพอ

จรรยาบรรณต่อผู้เรียน

ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน 9 ประการ คือ

           
1. ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูต้องพยายามที่จะทำให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข เรียนด้วยความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น ครูจึงต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้งทางศาสตร์ที ่จะสอน ศาสตร์ที่จะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูต้องพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน

           
2. รักและเข้าใจศิษย์ ครูต้องพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุ่น ว่ามีปัญหามีความไวต่อความรู้สึก (sensitve) และอารมณ์ไม่มั่นคง ครูจึงควรให้อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ครูต้ องพยายามทำให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจเพื่อที่จะได้กล้าปรึกษาในสิ่ งต่างๆแล้วครูก็จะสามารถช่วยให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในการเรียน และการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง

           
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองหรือการ เรียนรู้จากการช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะทำให้ผู้เรียนมีวิธีการ หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้นมากกว่าจะคอยให้ครูบอกให้แต่ฝ่ายเดียว ครูจึงจำเป็นต้องชี้ช่องทางให้ผู้เรียนหาวิธีการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองมากขึ้น


           
4. ยุติธรรม อาชีพครูเป็นอาชีพที่จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติลำเอียงต่อลูกศิษย์ ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ที่เรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหาเท่านั้น ครูต้องมีความเป็นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัดเกรดได้ ครูต้องรอบคอบในการรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครั้งก็จะทำให้ผู้เรียนที่ควรได้คะแนนดี ๆ กลับได้คะแนนเกือบจะสอบตกไป

 
           5. ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ลักษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไม่แสวงหาอามิสสินจ้าง เงินไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระทำใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ว่า ครูกำลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม 

           
6. ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ ครูจึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ทำจากตัวครูไป เมื่อศิษย์เกิดศรัทธาในความสามารถของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนา เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็นต้น

           
7.ให้เกียรติผู้เรียน การยกย่องให้เกียรติผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผู้สอน ครูไม่ควรใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คำพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผู้เรียน เยาะหยันหรือดูถูกผู้เรียน การเคารพผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้ าใจ และการเรียนรู้ที่ดี เมื่อผู้เรียนได้รับการปฏิบัติอย่างดี ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป

 
           8.อบรมบ่มนิสัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู มีบทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสัยใคร ๆนั้นเพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม” ดังนั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้แนะหรือให้ความคิดที่ดีแก่ผู้เรีย นได้ ครูควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนคนให้เป็นคนดี 

 
           9.ช่วยเหลือศิษย์ ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่ างกันออกไปดังนั้นครูจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตความผิดปกติหร ือข้อบกพร่องของศิษย์ และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถลำลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

นอกจากจรรยาบรรณต่อศิษย์แล้ว ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ด้วยคือ
จรรยาบรรณต่อตนเอง ครูจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้มีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้

           
1.ประพฤติชอบ ครูต้องตั้งตนไว้ในที่ถูกที่ควรสามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่ สิ่งที่ดีงามถูกต้อง

           
2.รับผิดชอบ ครูต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วง มีความผิดพลาดน้อย

           
3.มีเหตุผล ครูต้องฝึกถามคำถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีข้อเสียของตนเอง และเรื่องต่าง ๆ เพื่อทำให้ตนเองเป็นคนมีเหตุผลที่ดี

           
4.ใฝ่รู้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ทำให้ครูมีนิสัยใฝ่รู้ อยากทราบคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ครูควรมีความรู้รอบตัวอย่างดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ครูดำรงชีพในสังคมได้อย่างเป็นสุข ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้ศิษย์ได้

           
5.รอบคอบ ครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ การทำกิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ตกหล่น ทำให้เกิดการผิดพลาดที่เป็นผลร้ายทั้งของตนเองและผู้อื่น

           
6.ฝึกจิต การพัฒนาจิต ทำให้ครูอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและส่งผลทำให้ครูทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครูจึงต้องหมั่นฝึกจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับอารมณ์ไม่ดี คิดอะไรได้สูงกว่ามาตรบานและคิดเป็นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย

           
7.สนใจศิษย์ การสนใจพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วิชาชีพครูก้าวหน้า เพราะถ้าไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีวิชาชีพครู ครูจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผู้เรีย น การแก้ปัญหาผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้


 

Back to Top View wny1012g's Profile Search for other posts by wny1012g
 
ming
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
Avatar

Joined: 29 July 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 29 July 2009 at 11:34pm | IP Logged Quote ming

ครูในดวงใจ

ครูต้องวางตัวให้เหมาะสมกับนักเรียน

ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

ต้องมีสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนศึกษาแล้วเข้าใจ

เป็นกันเองกับนักเรียน พูดจาสุภาพ

เวลาให้คะแนนนักเรียนต้องให้คะแนนอย่างเป็นธรรม

เข้าสอนให้ตรงเวลา

Back to Top View ming's Profile Search for other posts by ming
 
sukruthai
ปริญญาโท
ปริญญาโท
Avatar

Joined: 01 August 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 01 August 2009 at 11:42am | IP Logged Quote sukruthai

ครูในดวงใจ ควรเริ่มต้นที่มีจิตเมตตาต่อศิษย์ รักและห่วงใยศิษย์ ให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลาและเต็มตามศักยภาพ 

Back to Top View sukruthai's Profile Search for other posts by sukruthai
 
Ratchaneeya
ปริญญาโท
ปริญญาโท
Avatar

Joined: 01 August 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 01 August 2009 at 11:46am | IP Logged Quote Ratchaneeya

ครูในดวงใจ ควรจะมีจิตวิญญาณของความป็นครูอยู่ภายในจิตใจเสมอ

ต้องพยายามเรียนรู้และคำนึงถึงความแตกต่างของความสามารถของนักเ รียนแต่ละคน

มีเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์

ไม่ลำเอียง

มีกลวิธีในการสอนหลากลาย

ที่สำคัญครูต้องเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา และใจ

 

Back to Top View Ratchaneeya's Profile Search for other posts by Ratchaneeya
 
Sutthirat
สมาชิก
สมาชิก
Avatar

Joined: 01 August 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 01 August 2009 at 11:48am | IP Logged Quote Sutthirat

คุณลักษณะของคุณครูในดวงใจที่นิสิตชื่นชม มีลักษณะ ดังนี้

1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนทั้งในและนอกสถานศึกษา

2. วางตัวได้อย่างเหมาะสม

3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาที่สอนและถ่ายทอดความ รู้ให้แก่นักเรียน โดยไม่หวงความรู้

4. มีเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ ใช้ได้เหมาะกับเนื้อหา

5. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องต่างๆได้

6. รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนบ้าง

7. เข้าสอนตรงเวลา

Back to Top View Sutthirat's Profile Search for other posts by Sutthirat
 
g51663417
ปริญญาโท
ปริญญาโท


Joined: 01 August 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 01 August 2009 at 1:03pm | IP Logged Quote g51663417

ครูดีในดวงใจ ******

1. รักและศรัทธาต่ออาชีพครู 

2.  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมี

3.มีความเมตตาศิษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5. มีความตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาแก่ศิษย์ได้  

6. ไม่มีความลำเอียง และมีอคติตอศิษย์

7.มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอนเสมอ 

8.พัฒนาตัวเองอยุ่ตลอดเวลา

Back to Top View g51663417's Profile Search for other posts by g51663417
 
g51663268
ปริญญาโท
ปริญญาโท
Avatar

Joined: 01 August 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 01 August 2009 at 1:16pm | IP Logged Quote g51663268

ครูในดวงใจ มีลักษณะ

1.  การแต่งตัวต้องดูดีเหมาะสม

2.การพูดจาต้องสุภาพและเป็นกัลยานมิตร

3. มีจิตใจที่เสียสละรักและเมตตาศิษย์

4. ตั้งใจและทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์

5.  มีความยุติธรรม 

 

Back to Top View g51663268's Profile Search for other posts by g51663268
 
g5166332
สมาชิก
สมาชิก
Avatar

Joined: 01 August 2009
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
Posts: 1
Posted: 01 August 2009 at 1:19pm | IP Logged Quote g5166332

คุณลักษณะของคุณครูในดวงใจ

1.ให้ความรักและเข้าใจห่วงใยกับนิสิต

2.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม

3.พร้อมที่จะให้ความรู้ทุกสิ่งอย่างกับนิสิต

4.เป็นตัวอย่างที่ดี

5.รับฟังความคดเห็นของผู้เรียน

Back to Top View g5166332's Profile Search for other posts by g5166332
 

Page of 4 Next >>
  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

This page was generated in .1721 seconds.